”Кој што кочи?”- Спроведување на одредбите од законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство на локално ниво.

Оваа иницијатива има за цел подигање на свеста и успешна имплементација на постојниот закон за спречување и заштита од насилство врз жените во Општина Куманово. Оваа иницијатива ќе вклучува: истражување и анализа на тековните закони во врска со превенција на насилство врз жени, анализа на информации од јавен карактер од Центарот за социјална работа на локално ниво, компаративни методи за постојните успешни постулати од други земји во врска со насилството врз жените, како и фокус групи со претставници од граѓанското општество. Резултатот од иницијативата ќе биде промовиран преку маркетинг кампања, како и конференција за јавноста на која ќе бидат испрезентирани готовите решенија.