Користете ја мерката со информирање

Целта на овој 2И е да се процени нивото на имплементација на две мерки на владата (имплементирани од Агенцијата за вработување): а) „Исплата на 3.000 МКД додаток месечно за вработени млади луѓе до 23 години кои завршиле средно образование и кои работат во производствена индустрија “и б)„ Поддршка на млади и жени претприемачи со грантови во износ од 5.000 до 15.000 евра за започнување на сопствен и нов бизнис “. Иницијативата вклучува различни настани за мобилизација на заедницата, како што се: герилски акции, постери, форуми, маици и слично, со цел да предизвикаат јавна свест и интерес за овие мерки и да побараат имплементација од инволвираните институции. Активностите на иницијативата ќе се реализираат во општините Гевгелија, Струмица и Богданци