Зголемување на свеста кај младите за иницијативите за самовработување

Фокусот на овој 2I е околу мобилизацијата на засегнатата заедница за спроведување на одредени мерки за самовработување, како дел од Владината програма / Оперативниот план за активни мерки на пазарот на трудот на Агенцијата за услуги за вработување. Досега собраните информации укажуваат на недостаток на информации и свесност кај младите до 29 години во општина Струга во врска со оваа мерка. Во таа смисла, за мобилизирање и подигнување на свеста на младите во врска со оваа мерка, ќе бидат спроведени низа активности како што се: онлајн анкета, работилница, инфо-графика и промотивни материјали и слично. Се надеваме дека ова ќе доведе до зголемен интерес и ангажирање на младите во однос на можностите за самовработување.