„Заедно за подобра иднина“

Оваа иновативна иницијатива се стреми да ги информира и мобилизира граѓаните во врска со владината мерка за формирање центар за семејно згрижување во земјата.

Во рамките на иницијативата ќе се спроведе кратко истражување со цел да се утврди колку погодената целна група (лицата со попреченост и нивните семејства) е запознаена со оваа мерка. Истражувањето ќе биде проследено со информативни состаноци со целната група, а исто така ќе биде организирано и интерактивно дружење со лицата со попреченост.

Со цел иницијативата да допре до што повеќе луѓе, особено до луѓето од целната група, ќе се снима кратко видео кое ќе се дистрибуира преку социјалните мрежи.