Жена, маж или човек?/Јас сум жена, не сум само бројка!

Оваа иновативна иницијатива има за цел да ја информира и мобилизира заедницата за важноста на родовата еднаквост.
Иницијативата вклучува спортска активност – кајакакарење, веслање за родова еднаквост.
Оваа активност ќе се снима, за да може понатаму да се користи за подигнување на свеста за родовата еднаквост, дека секој човек може да весла без разлика каков е и на која група припаѓа. Преку производство на промотивни материјали и информативно видео, иницијативата ќе допре до повеќе луѓе за кои се надеваме дека заедно ќе започнат да ги уриваат родовите стереотипи.