Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство

Оваа иновативна иницијатива има за цел да ја информира јавноста за влијанието на дигитализацијата врз амбасадите во однос на обезбедувањето ефективни услуги на државјаните кои живеат / престојуваат во странство.
Во рамки на иницијативата ќе се организира на тркалезна маса со релевантни чинители, како и со претставници на државни институции и други релевантни тела кои се одговорни за спроведување на даденото ветување од страна на Владата.
По дискусијата ќе следи медиумска кампања, а ќе се креираат и неколку едукативни и информативни видеа за самата иницијатива.