4)Број на административни постапки кои се автоматизирани во секој од органите на државната управа