4.Систем на поттикнување на родова еднаквост преку функсионален механизми за подршка, на национално и локално ниво.