4.Постоечки мерки кои се изменети, дополнети, а кои се однесуваат на превенција и справување со Ковид 19