3. Функционалност на законот за комунална полиција