3. Процент на млади лица кои биле анкетирани и кои изјавуваат дека се запознати со позицијата службеник за млади и со неговите надлежности.