3. Опфат и тек на процесот на за отворање младински центри во Куманово, Велес, Битола и Кавадарци за е кои беа предвидени во 2020 година