3. Опфат и тек на процесот на донесување на предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за стратешки инвестиции во РСМ