3. Опфат и тек на постапката за дигитализација за Европската младинска картичка