3. Временски рок за изградба утврден со план и потпишан договор со избрана фирма