3. Висина на средства во МКД кои им се доделени на основните училишта за спроведување на проекти за меѓуетничка интеграција.