3.Број на спроведени активности за реставрација во 2021