3. Број на работодавачи што ја искористиле оваа мерка