3. Број на нови креативни центри и инкубатори (се прибираат податоци за намената на креативните центри и инкубатори односно какви активности ќе се изведуваат во истите, локацијата каде се отворени, кога се отворени, од кого се поддржани - државен буџет, донатори) "