3. Број на градови во кои ќе се воспостави центар ( и во кои градови)