3. Број на апликации за искажување заинтересираност за вакцинација против COVID-19