2.Ревизија и бришење од регистарот на сите незаконски запишани споменици и објекти од т.н. проект „"Скопје 2014"кои по својата природа не можат да претставуваат културно наследство