2. Процент на зголемување на додатокот според категорија на згрижени деца