2. Отворање на сервиси за заштита на жртвите 10 нови сервиси (стр. 4).