2. % на пораст на просечната плата вкупно и според сектори