2. Лимит за поврат на ДДВ по поединец за тримсечје и годишно