2. Износ на финансии кои се одобрени и потрошени преку ФИТР програмата за оваа мерка во текот на 2021