2.Износ на обезбедени средства во буџетот за реконструкција на објектот