2. Износ или одлука за алоцирани средства од буџетот на МОН за изградба на ОУ Наим Фрашери во 2021