2. Број на фази за спроведување на реставрацијата во 2021 година.