2.Број на предмети кои се опфатени со наставните планови и програми и поставени на платформата