2.Број на органи на државната управа во кои е воведен електронски систем.