2. Број на објекти кои ги примениле новите одредби од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (ќе се следи на локално ниво во општина Струга дали објектите постапуваат согласно барањата од законот)