2. Број на граѓани кои ги користат дигитализираните услуги