2. Број на вработени во инспекторат за животна средина и пазарна инспекција