2. Број на апликации за искористување на субвенциите за задолжително социјално осигурување до УЈП