1. Број на споменици внесени во системот за задолжително финансирање на спомениците од Листата на споменици од национален интерес "