1.Тек, опфат и резултати од процесот на подготовка и донесување на Закон за комунална полиција