1.Опфат и тек на процесот на ставање на Шар Планина во привремена заштита до донесување на Законот.