1. Зголемување на додатокот за семејна грижа во згрижувачки семејства (Да/Не)