1. Дали е изработена и усвоена Стратегјата за издвојување и инвестиции во здравството