1.Воведени нови мерки за превенција од Ковид 19 каде целна група се граѓаните на РСМ