1. Вкупен буџет наменет за 5те институции (расчленет за секоја институција посебно, односно да се прибере информација за буџетот наменет за секоја институција).