1.Вкупен број на семејства кои имаат потреба од користење на мерката.