1. Број на федерации финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија.