1. Број на училишта од вкупниот број основни училишта во Прилеп кои извршиле реновирања во текот на месецот