1.Број на службеници за млади определени во органите на државната управа