1. Број на предвидени измени на Изборниот законик (се дава опис за секоја од предвидените измени)