1. Број на општини кои имаат формирано комисии за меѓуетничката интеграција во образованието.