1. Број на вакцинирани лица со сите вакцини согласно Календарот за имунизација (доколку е можно споредба на бројот на планирани со фактички извршени имунизации)